Ir. Franciene Tendean, M.M

Ahli K3 (Kebakaran)

8 Students